P.A.N. Raisers ry
P.A.N. Raisers
Päihteettömät motoristit

§1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on P.A.N. Raisers ry ja kotipaikka on Helsinki.

§2 Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää päihteetöntä motoristielämäntapaa ja levittää MP-harrastusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  1. voi järjestää kerho- ja tallitilat yhdistyksen käyttöön
  2. voi järjestää kokoontumisajoja, kilpailuja ja muita moottoripyöräilyyn liittyviä harrastustilaisuuksia
  3. voi ylläpitää internetsivustoa
  4. voi harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
  5. voi tarvittaessa ryhtyä muihinkin yhdistyksen tarkoitusta edistäviin toimiin

Toimintansa tukemiseksi yhdistys:

  1. kerää jäsenmaksuja
  2. voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja
  3. voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, voi harjoittaa aatteellisen toimintansa tukemiseksi sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa,joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä talodellisesti vähäarvoisena
  4. voi toimeenpanna rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan
  5. voi hakea apurahoja

§3 Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö,

joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai

oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta

ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy

hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen

esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö,

joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

§4 Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä

kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle

taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä,

jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta

tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut.

Tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella

huomattavasti vahingoittanut yhdistystä

tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä

mainittuja jäsenyyden ehtoja.

§5 Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä tai kannattajäseniltä

perittävän ainaisjäsenyysmaksun,liittymismaksun

ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin

jäsenryhmälle päättää syyskokous.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

§6 Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus,

johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja

ja kahdesta neljään muuta varsinaista jäsentä

sekä yhdestä viiteen varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan

sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin,

rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan

varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta

tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,

puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemistöllä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,

vaaleissa kuitenkin arpa.

§7 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja

tai rahastonhoitaja, kumpikin yksin.

§8 Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

§9 Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa

ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määrämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää

tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta

tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen

äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua

asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä,

kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä,

kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee,

ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide,

jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan

ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,

vaaleissa kuitenkin arpa.

§10 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle

vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille

postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse tai tekstiviestitse.

§11 Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaa laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma,

tulo- ja menoarvio sekä liitymis-

ja jäsenmaksujen suurudet seuraavalle kalenterivuodelle

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet

7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian

yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi,

on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle

niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

§12 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta

on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään

kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta

tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen

varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen

purkamista päättävän kokouksen määrämällä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään

sen varat samaan tarkoitukseen.